О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Политика  30 октября 2015 19:13:17

Незмивна ганьба вітчизняної юстиції на прикладі системного підходу росіян

Нелепость. Эдуардо Ролеро.
Нелепость. Эдуардо Ролеро.

 

У зв`язку із браком міста у першій частині статті не розглядалися історичні причини, через наявність котрих у документах ООН виявилися непримиренні протиріччя щодо самовизначення народів чи націй. Тому нагадаю, що ООН заснувала всього 51 держава світу. Бо тоді існувало безліч колоній і, звісна річ, існували імперії.

Дуже і дуже часто ідеологія панувала над правом, юриспруденцією. Дехто пам`ятає про рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо «злочинності» сіонізму. І про прямо протилежне рішення через 20 років потому. Бо зник СРСР і світова система соціалізму. У сіонізмі, як у однієї із форм націоналізму, нічого радикального не знайшла світова спільнота.

На жаль, однополярний світ за Фукуямою побудувати не вдалось. Шагреневою шкірою на тілі планети Земля почав розповзатися найдосконаліший, майже ідеальний російський ільїно-путінський фашизм. Паралельно із зростанням ісламського радикалізму він зробив новий виклик старій, не вирішеній проблемі самовизначення.

У першій частині автор запропонував вирішення «проблеми самовизначення народів-націй» побудувати на достатньо закінченім і досконалим варіантом пропозиції, котрі у серії статей запропонував політичний оглядач газети "Достижения" Гасанли.

То все те, що стосується змін та уточнень у міжнародному праві. Саме недосконалість його дозволяє Путіну і його хунті разом із 5-ю колоною в Україні маніпулювати свідомістю, як росіян, так і українців.

Але ще є російське законодавство, в котре досить відчутно інкорпороване міжнародне право, та котре значною мірою напрацьовувалось із урахуванням законодавства та досвіду ЄС.

На жаль, проблема анексії Криму нашою юстицією з погляду законності «приєднання» його до Росії згідно із російськими законами не досліджена. І, ясна річ, ця потенційна пропагандистська «бомба» нашою юстицією разом із пропагандистами «Мінстеця» не використана. Саме у якості пропагандистської зброї.

Але за співтовариство наших юристів вказане блискуче було зроблено згадуваною у першій частині російським професором Оленою Лук’яновою.

Надалі у скороченому варіанті її стаття та полеміка із головою конституційного суду Росії Валерієм Зорькіним.

«О праве налево. К вопросу о верховенстве права в контексте российской внешней политики, или Почему, согласно закону Российской Федерации, Крым все-таки не совсем наш», 19.03.2015, Елена Лукьянова, профессор.

Право и его верховенство как яблоко раздора

За прошедшие полтора века взгляды на государство и право в мире сильно изменились в пользу естественно-правового подхода, где помимо права, создаваемого государством, существует еще «естественное право», имеющее бОльшую силу, чем позитивное, и включающее в себя представления о справедливости и общем благе и социальные институты, защищающие свободные обмены и позволяющие пресекать агрессивное насилие.

В России же, наоборот, произошла консервация позитивистских взглядов на право.

У англичан в юридическом дискурсе «право» называется «law and morality» (право и мораль).

Самым сложным для российского восприятия оказался термин «верховенство права». Его попытались перевести дословно, и... получилось «верховенство закона».

(Про вказане згадувалось у публікації «О верховенстве права как политико-правовой категории». Наприклад: 1) Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин:

«Это закон и еще раз закон, и четкое его соблюдение». Вказане він сказав іще у 90-ті. Путіну знадобився апологет гітлерівського позитивістського права, тому він і витягнув із майже небуття Зорькіна знову на вказану посаду).

… словосочетание «rule of law», которым в английском языке обозначается верховенство права, при не слишком качественном переводе переводится на русский одинаково — и как верховенство права, и как верховенство закона.

… в английском law означает некое особое правовое предписание, отличающееся высшим смыслом, что не совсем соответствует русскому слову «закон» с формальной точки зрения.

… верховенство права помимо строгого соблюдения закона, юридической силы и иерархии нормативных актов в первую очередь означает верховенство смыслов, а в России трактуется как верховенство буквы закона.

В докладе Венецианской комиссии «О верховенстве права» разнице между понятиями «верховенство права» и «верховенство закона» уделено специальное внимание.

«… суть верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала равнозначной таким понятиям, как «верховенство закона» («rule by law»), или «управление на основе законодательства» («rule by the law»), или даже «закон на основе норм» («law by rules»). Такие формы толкования позволяют оправдать авторитарные действия правительств и не отражают истинного значения понятия «верховенства права».

Верховенство права и Крым

Анализируя крымскую ситуацию 2014 года, я вынуждена оговориться — меня трудно обвинить в крымофобии

… присоединение Крыма к России является классическим примером нарушения принципа верховенства права путем интерпретации смыслов и манипуляции процедурами.

Особую роль в этой истории сыграл Конституционный суд.

Выполняя проверку на соответствие не вступившего в силу международного договора Конституции, он как минимум восемь раз нарушил свои собственные процедуры и интерпретировал положения закона.

Нарушение первое — недопустимость запроса.

… запрос был недопустимым и Конституционный суд не мог принять его к рассмотрению.

Нарушение второе. Невыполнение обязательной процедуры рассмотрения.

Конституционный суд провел проверку Договора, не выполнив требований Закона «О Конституционном Суде». Надо отдать должное суду — он сам в своем постановлении честно признался, что при проверке Договора была нарушена предусмотренная законом обязательная процедура рассмотрения дел.

Третье, четвертое и пятое нарушения касаются обязательных пределов проверки Договора.

… обязательные пределы проверки не вступившего в силу международного договора Российской Федерации на его соответствие Конституции: 1) по содержанию норм; 2) по форме; 3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие.

Конституционный суд самоустранился от оценки Договора по содержанию его норм на предмет их соответствия основам конституционного строя России.

В тексте Договора сказано, что Российская Федерация заключает договор «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права, закрепленных, в частности, в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека…».

Должен ли был суд проверить истинность данного положения? Бесспорно, был должен. Но не проверил.

А ведь именно Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 года четко закрепляет, что государства, его подписавшие, должны уважать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и никаким образом их не подрывать.

… отказавшись от анализа содержания Договора по существу, суд не проверил его и на предмет соответствия частям 2 и 4 статьи 15 Конституции. В этой статье говорится, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».

… если не вступивший в силу международный договор противоречит другим, заключенным ранее и не денонсированным к моменту проверки международным обязательствам, взятым на себя Россией, то проверка такого договора на соответствие его этим обязательствам является обязательной.

Конституционный суд не мог игнорировать неизбежные последствия ратификации Договора — принятие внутренних законов России, которые будут вполне соответствовать «проверенному» договору, но окажутся в антагонистическом противоречии с договорами иными.

Конституционный суд самоустранился от оценки Договора по форме. В своем постановлении суд умышленно исключил из предмета проверки Договора «анализ документов, на которые такой договор ссылается в качестве своей основы».

Аргументи та аналіз пані Лук`янової факту свідомого шахрайства Конституційного Суду Росії щодо аналізу документів ми розглянули у першій частині.

«Конституционный суд самоустранился от оценки Договора по порядку его подписания.

Со стороны Крыма Договор был подписан главой правительства Крыма С. Аксеновым, спикером крымского парламента В. Константиновым и главой (мэром) города Севастополя А. Чалым. Однако статус города Севастополя в составе Украины вообще не предполагал наличия выборного мэра.

Так называемый «народный» мэр — гражданин России Алексей Чалый — был избран жителями на митинге.

… депутаты избрали Аксенова премьером нового правительства…

… в момент голосования в зале находилось всего 47 человек при кворуме в 51

… среди «проголосовавших» обнаружились фамилии не только не голосовавших, но и фамилии отсутствовавших.

… если полномочия двух из трех подписантов столь сомнительны, мог ли Конституционный суд признать Договор соответствующим Конституции по порядку подписания?

Нарушение шестое. Нет отсылки к конституционному закону

… «международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации иным образом, если Конституционным Судом установлено его несоответствие Конституции».

То есть до решения суда такой договор применяться не может.

Нарушение седьмое. Конституционный суд принял решение вопреки своей собственной правовой позиции.

Еще в 1995 году при проверке конституционности указов президента Ельцина по использованию вооруженных сил в Чечне Конституционный суд заявил, что государственная целостность является «одной из основ конституционного строя Российской Федерации». Что «Конституция Российской Федерации не предусматривает возможности одностороннего решения вопроса об изменении статуса субъекта Российской Федерации и о его выходе из состава Российской Федерации».

А раз так, то В СИЛУ ПРИНЦИПОВ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Россия обязана была уважать и право Украины на территориальную целостность.

Нарушение восьмое. Проблема Севастополя.

… в состав России в качестве нового субъекта могло быть принято иностранное государство.

… город Севастополь… не входил ни в Крымскую область на момент разрушения СССР, ни в Автономную Республику Крым на момент проведения общекрымского референдума.

Передача Севастополя Украине состоялась в результате заключения 19 ноября 1990 года двустороннего договора между Украиной и Россией, в котором стороны отказывались от взаимных территориальных притязаний.

… на момент подписания Договора Севастополь не являлся иностранным государством и не мог быть принят в состав России по тем же правилам, что и Республика Крым.

«Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства».

Но в данном случае ситуация иная — нарушение внутреннего законодательства нанесло ущерб людям и государствам за пределами страны. И сделал это своими руками один из высших судов России.

… о разнице между цивилизацией и варварством… в современном мире водораздел между ними проходит по отношению людей к праву.

Это не просто перечень правил, а основанный на международной морали мирного сосуществования набор стандартов, о котором общества и государства договорились.

… специалист по истории политических и правовых учений профессор Валерий Зорькин:

«Если право погибает, то мир окажется у края бездны».

Во многом благодаря возглавляемому им суду мы уже там оказались».

Немає ніякого сенсу аналізувати величезну статтю голови Конституційного Суду Росії Зорькіна («Право – и только право. О вопиющих правонарушениях, которые упорно не замечают», Валерий Зорькин, доктор юридических наук, профессор).

Суцільне марення психічно неврівноваженої людини. Зверніть увагу на наступне:

«О судьбе России и зависимости этой судьбы от всего, что связано с правом, Я ПИШУ СЕЙЧАС КАК ГРАЖДАНИН РОССИИ. Это не политическая а, если хотите, философская и даже экзистенциальная статья, посвященная одной из самых трагических тем российской истории».

По-перше. Відразу відгукнусь на останнє. 20 років тому я спрогнозував, що війна із Росією неминуча і невідворотна. 5 років тому тут опублікував у жанрі політичного памфлету сценарій окупації України Росією.

Тому абсолютно впевнений, що найтрагічніша тема російської історії іще попереду.

По-друге. Оскільки апріорі відсутні правові підстави і юридичні аргументи, котрі могли б спростувати аргументи Лук`янової, бо вони спираються на неспростовні факти, професор вирішив взяти на озброєння метод Жириновського. Такий собі «громадянин Росії» просто філософствує на тематику, впритул наближену до 3-ї Світової Термоядерної війни і повного винищення людської цивілізації. Ви ж, читачу, пам`ятаєте, як 15 березня Путін у фільмі про Крим фактично похвалився готовністю «стерти» людство у такій війні.

І все ж деякі фрагменти із матеріалу Зорькіна вважаю доцільним викласти.

«В отсутствие идеологических скреп единственно возможными скрепами являются скрепы правовые. Если их нет, страна рушится в бездну.

… в системе международного права, увы, налицо существование принципов, между которыми возможны коллизии.

Например, в числе Основополагающих Принципов, вошедших в Декларации ООН, возможны коллизии между Принципом неприменения силы и угрозы силой и Принципом невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств, между Принципом территориальной целостности государств и Принципом равноправия и самоопределения народов, между Принципом разрешения международных споров мирными средствами и Принципом уважения прав человека и основных свобод.

Эти принципы формально равнозначно важны, из них ничто не "главнее". И здесь возникает пространство для взаимоисключающих интерпретаций».

Саме із вказаного розпочата ця стаття. Не «простір для взаємовиключних інтерпретацій» був використаний у якості оправдання правового безпредєлу Конституційним Судом Росії, а невизначеність термінів.

Як було доведено із посиланням тільки на частину документів ООН, Принцип рівноправ'я і самовизначення народів підпорядковується Принципу територіальної цілісності держав. Бо перший не може порушувати другий. Тому він миттєво втрачає всякий смисл! Зазначу далі без розшифровки: для демократичних держав.

Ось наступне твердження «громадянина»:

"Правовой Запад" настойчиво поддерживал сдвиг противостояния на Украине к силовому захвату власти.

… тех вопиющих нарушений права в ходе появления и становления киевской "постмайданной" власти…».

Звичайно, юрист, правник за відсутності обґрунтованого рішення суду немає, ані морального, ані юридичного права виносити вказаний вердикт.

Наступне посилання Зорькіна не зовсім зрозуміле, бо суперечить його ж аргументам на захист «законності» анексії Криму:

«В связи с этим Россия не могла не вспомнить положение Декларации Генеральной Ассамблеи ООН "О принципах международного права" 1970 года.

… которое гласит: "Ничто не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов".

А посилатися на те, що є у Воєнній Доктрині Росії, але відсутнє у міжнародному праві для посадової особи такого рангу повинно бути соромно:

«В связи с этим Россия не могла не вспомнить и о другом, сравнительно новом, основополагающем принципе международного права, который еще не введен официально в Устав ООН, но общепризнан и уже широко применяется.

А именно, о ПРИНЦИПЕ "ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ", требующем от международного сообщества прямой защиты граждан страны, которая грубо нарушает основополагающие права собственных граждан, включая право на жизнь и безопасность, и не хочет или не может прекратить эти нарушения прав.

Россия воспрепятствовала такому вопиющему нарушению прав крымчан.

А далее поддержала реализацию гражданами Крыма их права на самоопределение путем проведения референдума о статусе полуострова и Севастополя.

… Россия, введя в Крым дополнительный военный контингент для предотвращения появления на полуострове "майданных десантов", не нарушила Договор с Украиной о базировании Черноморского флота».

Оскільки у юриста Зорькіна не було і не могло бути юридичних аргументів, щоб спростувати твердження Лук’янової про неконституційність і незаконність анексії Росією Криму і Севастополя, він вже не як юрист, а як просто громадянин розпочав не юридичну дискусію, а філософську. Подібно картяному шулеру.

Що цікаво?

30 червня Російське Товариство захисту прав споживачів оскаржило у Конституційному суді РФ анексію Криму Росією.

Позиція заявників заснована на положеннях Конституції РФ:

«… загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором країни встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору”. Чинним міжнародним Договором між Російською Федерацією і Україною про російсько-український державний кордон територія півострова Крим, включаючи республіку Крим та місто Севастополь, визначається як частина України».

На завершення, плекаю надію, що читач знайомий із соціологією щодо відношення наших громадян до анексії Криму. Та й мабуть зустрічав у ЗМІ оте кляте «але» після слів про незаконність анексії із вуст досить відомих і шанованих у країні людей.

Тому наведені вище аргументи фахівця країни-агресора щодо неконституційності і незаконності приєднання Криму до Росії вже давно повинні були б зроблені нашими фахівцями, широко розповсюджені.

Крім того, із вказаних аргументів і висновків випливає безліч інших правових питань. І з цього факту повинні б відбутися дискусії як фахівців, так і зацікавлених людей. Наприклад, переселенців із Криму, лідерів кримських татар-киримли.

Взагалі, Крим обов’язково буде повернутий до складу України. Тут теж є чимало правових питань. Є, правда, і інший варіант. Зацікавлений читач може його побачити у фільмі «Листи мертвої людини».

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 757
delete
Віктор Марініч, Энергодар, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +1
Всего комментариев: 11, Всего рецензий: 1
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

23:10 31/10/15
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
outsider Винница
Стаття викликає позитивне враження справедливою оцінкою гуманного українського правосуддя на фоні повної відсутності правосуддя в Росії

Комментарии

Прекрасный разбор... его бы еще и к Косово применить... Да и "революционный" захват власти в Киеве надо бы вспомнить и проанализировать на предмет соответствия "украинскому и международному законодательству". И только потом, с учетом прецедентного права, доминирующего в западном мире, можно смело переходить к "неправомерной политике Коцапии"
А то как удобно: здесь читаем, здесь не читаем...
Так что ждём! Осветите пожааалуйста указанные вопросы!
13:43 31/10/15
Віктор Марініч Энергодар
Так все ж було написано! І про іллірійців (а не албанців) Косово, геноцид котрих Мілошевичем і спричинив незалежність.
І державний переворот Януковича абсолютно ідентичний киргизькому - теж. За котрий, до речі, розпустили Конституційнимй Суд Киргизії, а суддів притягували до кримінальної відповідальності!
І про ільїно-путінський фашизм у Росії, котрий за визначенням не може бути неагресивним!
Читайте! Все це було! Було і про "Мы были готовы к этому". Тобто, таких, як Ви, спалити ядерними боєголовками.
Але, Ви все вищенаведене не чули (воноє у Інтернеті), не читали і Вам воно не цікаво! Аж поки ГРАДи не загремлять під Вашими вікнами!
14:31 31/10/15
Я знаком со многими крымчанами и они подтверждают, что в Россию они действительно ломанулись подавляющим большинством, сразу после отмены закона о языках... Хотим мы этого или нет, но это их здорово напугало...
И что мне им говорить, когда я сам бывал на майдане, и видел, что там делалось...
Мы весилась в революцию, они повесилились в референдум...
И кто теперь нам всем доктор?
А право... Сами же настаивает на доминанте духа закона, а майдан так пахнул, что равнодушных не осталось...
15:33 31/10/15
Віктор Марініч Энергодар
У нашому житті мало чого приємного трапляється. Але...
У мене підписка на новини сайту президента. Там є посилання сьогоднішне на сайт конституційної комісії. А та, у свою чергу, на основі висновків від 23 жовтня Венеціанської комісії розробила зміни до Конституції щодо правосуддя. Зігріло серце те, що замість "Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону", пропонується наступне: "Стаття 129. Суддя здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права".
Не дивлячись на внутрішну зраду у багатьох питаннях на догоду опричнікам Януковича, під тиском Майдану і США, ідуть позитивні процеси. Чекаю відставку Шокіна у найближчому.
16:00 31/10/15
Увы, я не столь силен в вопросах международного права, потому спорить с автором не берусь (и рецензировать статью тоже по этой же причине). Один вопрос почему-то вертится в моей голове в отношении к изложенной автором методике: а что мы получим, если вот так постараемся разобрать, как говориться, по косточкам всю историю развала СССР и последующее отпочкование (сепаратизм) Украины? Не приведет ли вывод к тому, что все следует признать незаконным, восстановить СССР в прежних границах, ну, понятное дело, и Украина должна стать часть СССР?
23:02 31/10/15
Віктор Марініч Энергодар
Ви помиляєтесь. По-перше. Законодавчо державний суверенітет об*явила Росія 12 червня 1990 року. А Україна - 16 липня.
По-друге. Конституція СРСР хоча й у деларативній формі дозволяла кожній союзній республіці вихід із складу Союзу. Процедура виходу не була розписана у Конституції.
До речі. У мене є стаття (не на Хайвеї) про те, як комуністична більшість парламентів у Росії і Україні іще у 1990 році скасувала соціалістичну базу - соціалістичну власність. Вже восени 1990 року у нашій Конституції (УРСР) був скасовиний цілий економічний розділ і почалася ера приватної власності. А "Інтернаціонал" Маркса і Енгельса каже, що комунізм можна охарактеризувати одним реченням: скасування приватної власності!
З погляду права СРСР закінчив своє життя цілком законно, і, додам, логічно!
23:45 31/10/15
Да нет, сударь, это не я ошибаюсь, это у вас что-то с логикой не то, а потому и выводы не те: "З погляду права СРСР закінчив своє життя цілком законно, і, додам, логічно" evil
И не законно и не логично! Доказательства читайте хотя бы здесь:
"Витренко: Самый ненавистный референдум. Ненавистный для украинской власти", см.:
http://www.vitrenko.org/article/24724
00:33 01/11/15
Віктор Марініч Энергодар
Ви, як і Ваша патронеса, перекручуюте факти. Іще раз повторю, що союзна конституція не мала розписаного механізму виходу із його складу. Бо на стражі його єдності стояв КГБ!
У тому референдумі була вказана умова існування СРСР: права і свободи! ГКЧП показало нам дулю із тими свободами, про що у серпні роповів голова ВР Кравчук. І народ зробий свій вибір.
У Інеті є все. Проаналізуйте самі, як вітренки-симоненки-морози і інші весною 1990 одним актом ВР, восени 1990-го (задовго до ГКЧП) поставили хрест на загальнонародній власності і ввели в обіг приватну.
А у 1996-му голоси комуністів (не одного комуніста) Симоненка і голос Вітренко були вирішальними у голосування за конституцію капіталізму, котрий остаточно переміг у нашій країні.
Я значно краще Вас знаю, як вони охмуряли народ!
Вони це забули?
10:05 01/11/15
Ну, если ту мою ссылку прочтет грамотный читатель, то он без труда поймет, что там изложено все достаточно кратко и точно в части того, что при развале СССР новые буржуи, грубо говоря, поимели весь простой народ, как только того хотели. Витренко отнюдь не моя патронеса, я беспартийный. Не во всем я согласен с Витренко в части программы ее партии, но здесь она просто замечательно и правильно разложила все по полочках! Кстати, вы, вот, пишите, что народ сделал свой выбор. Между тем, выбор был им сделан на референдуме в пользу СССР! Но потом хитрож...ые новые буржуи все сделали по-своему! И Конституция была утверждена в 1996 году уже после того, как капитализм полностью хозяйничал на просторах бывшего СССР. То, что часть коммунистов, которые прорвались к властному корыту оказалась предателями коммунистических идей, то это уже давно всем ясно, без этого вряд ли у новых буржуев получилась такая практически бескровная контрреволюция.
14:32 01/11/15
outsider Винница
Рекомендует этот материал.
23:10 31/10/15
Віктор Марініч Энергодар
Щиро вдячний Вам!
23:32 31/10/15

Live