О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Наука  17 января 2013 23:58:09

Популярна культура в об’єктиві науки

Популярна культура в об’єктиві науки
Хоча в університетських навчальних програмах минулого й не було місця для вивчення поп-культури, та зерна прийдешніх змін уже тоді впали на плодючий ґрунт .

У XVIII столітті поняття «культура» було синонімом поняття «цивілізація», що мало свідчити про еволюційний процес перетворення людства з «дикого» й «варварського» в цивілізоване. Вершиною даного процесу вважалася європейська культура XVIII століття. Німецький філософ Йоганн Готфрід Гердер заперечував подібні погляди: «Люди всієї планети, що вмирали століттями, ви жили не лише для того, щоб удобрити землю своїм прахом і щоб ваші нащадки насолодилися радостями європейської культури. Сама думка про фіналізм європейської культури є жахливою образою величі природи» (Цит. за: Williams R. Keywords. N.Y., 1976. Р. 79). Гердер був першим, хто почав говорити не про одиничну «культуру», а про «культури». Він став використовувати даний термін у значенні, яке стане нормою для антропології й соціології через століття. Гердер та його учні надихнули дослідників на вивчення «фольк-культури», і на початку ХХ століття, під впливом романтизму, захоплення фольклором охопило всю Європу. Але інституційне закріплення даної сфери знань відбулося пізніше, разом із формальною організацією всього корпусу соціальних наук. Хоча мистецтво «примітивних» народів ще не було включене до кола досліджень мистецтвознавства й літературознавства, воно вже вивчалося в антропології. Його ще не визнали культурним досягненням, та все ж розглядали як доказ многогранності людського роду. Концентрація уваги на екзотичних культурах «перекривала» сприйняття антропологією сучасної їй популярної культури, оскільки вважалося, що вивчення «примітивних», «вульгарних» форм має здійснюватися в рамках «модернізації». Антропологи вважали недостойними наукової уваги такі форми масової культури, як фільми про індійців чи виготовлення сувенірів для туристів. Якщо на них і звертав увагу дослідник, то вони розглядалися як симптоми занепаду благородних традицій. Навіть вельми демократична антропологія плекала до сучасної поп-культури той же негативізм, що й «високочола» художня, літературна критика, підносячи народну (folk) культуру як автентичну й засуджуючи масову культуру за комерційний характер її продукції, ідеологічну орієнтованість та естетичний конформізм.

Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Herder
 

Історично склалося так, що наукові академії й університети вважали своїм обов’язком пропагувати високі культурні здобутки людства. Цілком очевидно, що підвищена увага до ексклюзивного приховує в собі небезпеку обмеженого розуміння культури, хоча багато дослідників не перестають втішатися цією «обмеженістю» й досі. Та чи є подібна позиція справді обмеженістю або, за висловом Геральда Граффа, «просвітницьким фундаменталізмом» (Graff G. Conflicts Over Curriculum Are Here to Stay: They Should be Made Educationally Productive // Chronicle of Higher Education, 1988, February 17. Р. 48)? Volens nolens західні університети схилялися до прославляння досягнень західної цивілізації; у посткласичний період – досягнень культури, що зобов’язані були своїм виникненням панівним національним елітам.    

Ми є свідками швидкого росту зацікавленості в дослідженні явища популярної культури (поп-культури). Розгорнувшись в руслі академічної науки, ці дослідження злилися в широку інтелектуальну ріку, в яку впадають потоки з різних дисциплін: антропології, історії, соціології, літературознавства. Цей інтелектуальний рух, спрямованість якого обумовлювалася загальним культурним підйомом 1960-х років, призвів за останні двадцять років до перегляду уявлень про межі наукових дисциплін та формування неоднорідних за характером полів знань, на кшталт теорії комунікацій і культурології. Чіткий концептуальний «вододіл» між «високою» (estimated) та популярною, масовою (representative) культурою був порушений. Літературна й художня критики почали усвідомлювати, як багато спільного мають висока й популярна культури у формі соціальних практик. Вчені переконалися, що традиційний поділ на високу та популярну культуру відображає більшою мірою політичні симпатії та прагнення еліт, ніж інтелектуальні чи естетичні відмінності. Вони звернули увагу на взаємодію високої й популярної культур. Поп-культуру стали вважати значимою сферою політичних і соціальних конфліктів та як дієве знаряддя політичної мобілізації мас. Інтерес до сподівань та вчинків «простих» людей переважує інтерес до діяльності політичних, дипломатичних і воєнних еліт. Нове розуміння завдань дослідження популярної культури похитнуло попередні погляди на масову культуру як результат деградації культури й на елітарну – як на прогресивне явище. Щоденне (буденне) сприймається як законний об’єкт теоретичного інтересу, долається ідеологічна упередженість та індиферентність, а роль поп-культури в політичному й соціальному житті набуває статусу серйозної наукової проблеми.

Популярна культура в об’єктиві науки
     

На тлі подібного переосмислення усталених переконань важко виокремити єдину дефініцію терміна «поп-культура», але, видається, можна прийняти тезу про те, що популярна культура охоплює різноманітні вірування («beliefs») та форми практичної діяльності, а також культурні об’єкти, використовувані широкими верствами населення. Таке розуміння включає як народні (folk) вірування, форми практичної діяльності та різні об’єкти, закорінені в локальних традиціях, так і масову культурну продукцію, створювану за участі різних політичних і комерційних центрів. Сюди належать як популяризовані зразки елітарної культури, так і форми народного походження, зведені до рангу музейної традиції.

Популярна культура в об’єктиві науки

Хоча дослідження в сфері популярної культури породили цілий потік міждисциплінарної літератури, процес легітимації досліджень поп-культури здійснювався дослідниками, які відчували себе новаторами, маргіналами, що кидають виклик традиційним уявленням про методи та об’єкти аналізу, місіонерами в рамках тих дисциплін, до яких вони належали, і поряд із цим носіями нових тем та ідей, запозичених із інших дисциплін. Наприклад, історики французької Школи «Анналів» прагнули позбутися недоліків робіт, що фокусували свою увагу на діяльності освічених прошарків суспільства та політичній історії націй. Натомість на передній план вони висунули вивчення життя «простих» людей, які залишили по собі лише невелику кількість письмових документів. Французькі історики запропонували використовувати змішані факти (записи дат народження, похоронів, весіль чи книг витрат), а також описи колективного ритуального життя, зроблені освіченими очевидцями цих подій. Така дослідницька техніка вимагала від істориків вивчення деяких формалізованих соціальних дисциплін. Однак вивчення методів соціальної статистики та демографії не перетворило їх на соціологів («social scientists»). Історики «Анналів» хотіли відновити втрачене минуле, зрозуміти його вплив на культурні зразки, зокрема сучасні, вони прагнули використати факти минулого для осмислення потоку подій та визначення його гуманістичної значимості. Вивчення повсякденного життя середньовічних кріпаків, жінок, дітей та інших груп, яких професійні історики до того часу майже повністю ігнорували, змінило й збагатило уявлення про соціальні проблеми розвитку суспільства. Подібним чином історики-марксисти, що вивчали роль культури в політичній мобілізації пригнічених груп, запозичували багато соціологічних понять та торкалися низки теоретичних проблем, що зазвичай обговорюються в соціальних науках. Антиелітаристські тенденції, що надають імпульс дослідженням популярної культури, є продуктом радикальної критики системи вищої освіти, якою супроводжувалася культурна трансформація після 1960-х років. Зокрема, академічна публіка все більше сприймала марксизм, уважніше ставилася до робітничого класу та інших груп на нижніх щаблях соціальної драбини. Низка менш ангажованих у політичному плані теорій та навіть такі течії, як структуралізм, які могли б стати консервативними, набули антиелітарного забарвлення.

Fernand Braudel
Fernand Braudel

Історики приділяли поп-культурі більше уваги, ніж представники інших наукових дисциплін, але їхні мотиви були різними. Історики, що спеціалізуються на періоді кінця ХІХ – початку ХХ століття, найчастіше аналізують її для того, щоб зрозуміти наслідки промислової революції, роль культури в розвитку робітничого класу, значення нової, комерційної культури, а також нові форми використання культури як засобу соціального контролю. Історики періоду раннього модерну, як археологи, намагаються відшукати щезлі сліди культурної активності неосвічених людей. Медієвісти та історики раннього модерну, не відкидаючи характеристики витонченої придворної культури цих періодів, звертають увагу на забуту практику представників другої, менш могутньої соціальної сфери. Щоби відновити права рядових людей в історії, вони звертаються до вивчення способів поширення книжної культури в народі, народних карнавалів, пісень, жартів, картин і танців. Французький історик Фернанд Бродель стверджує, що вчені, озброєні сучасними методами, приступають до вивчення в Європі «другого» роду історії, що протікає «нижче рівня офіційної політики та соціального прошарку багатих людей», історії поступових (longue duree) змін, які суттєво, але без помітного драматизму трансформують життя простого люду (Див.: Braudel F. On History. Chicago, 1980). 

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 3750
delete
Тарас Альберда
Тарас Альберда, Львов, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +3
Всего комментариев: 4, Всего рецензий: 4
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

08:38 18/01/13
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Бах Винница
На культурології розуміюся досить поверхово, тому було цікаво. Матеріал грунтовний, аргументований.
10:28 18/01/13
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Леся Одинець Тернополь
майстерна робота
12:46 18/01/13
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Дуже цікаво і повчально! Вітаю Вас Тарасе с новим напрямком вашої творчої діяльності! Рахую що на ХВ ніхто ще так гарно не писав по Гедера та інших філософів!
23:26 18/01/13
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
ivp_paster Тернополь
Велика, актуальна, популярна і клопітка праця.

Комментарии

Рекомендует этот материал. Почему? За майстерність!
12:47 18/01/13

Рекомендує цей матеріал.

21:13 18/01/13
ivp_paster Тернополь
Рекомендує цей матеріал. Чому?
Рекомендую!
23:26 18/01/13
yarina Киев
Рекомендує цей матеріал. Чому? Рекомендує цей матеріал. Чому?
Рекомендую!
02:34 19/01/13

Live

4 мин. назад

marriya публикует статью Гороскоп для детей по стихиям

17 мин. назад

ШАРОМЫГА комментирует материал Не уходи,мой друг,...!

20 мин. назад

ШАРОМЫГА комментирует материал философия души

28 мин. назад

ШАРОМЫГА комментирует материал Роксолани

32 мин. назад

ШАРОМЫГА комментирует материал Роксолани

38 мин. назад

Белка Белкина комментирует материал Не уходи,мой друг,...!

40 мин. назад

Белка Белкина комментирует материал Роксолани

43 мин. назад

Наталія Безсонова публикует статью Від роду до роду. Піддячі

59 мин. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Родослав Корченюк комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Родослав Корченюк удаляет комментарий к материалу Роксолани от Родослав Корченюк

1 час. назад

Родослав Корченюк комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Родослав Корченюк комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Анатолий Бабенко рекомендует материал Роксолани

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Khomiaklit комментирует материал Спокуса 2 або Соблазн №4

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани

1 час. назад

Khomiaklit комментирует материал Спокуса 2 або Соблазн №4

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Роксолани