О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Экономика  9 декабря 2008 19:12:43

Що "виросло" на руїнах колгоспів?

Микола СУХОМЛИН, Харківська область
Надруковано в газеті "Сільський час" (Київ)


Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Створення ринкової економіки засноване на докорінних змінах відносин власності і господарського механізму, що в сільському господарстві здійснено шляхом реформування господарської системи колгоспів і радгоспів, а потім і КСП у структури ринкової орієнтації – господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, приватно-орендні підприємства, фермерські (селянські) господарства. 

Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Переробні та обслуговуючі підприємства реформувались в акціонерні товариства відкритого типу зі збереженням контрольного пакета акцій у постачальників сировини, споживачів послуг. Співвласниками цих підприємств разом з їхніми трудовими колективами стали сільгосптоваровиробники (фізичні особи), які обміняли свої особисті майнові сертифікати на акції. Частина ж переробних підприємств трансформувалась у ВАТ (відкриті акціонерні товариства) по системі оренди з викупом, що призвело до фактичного вилучення з числа власників постачальників сировини і до банкрутства деяких переробних підприємств, наприклад, Роганського м’ясопереробного заводу. 
В Харківській області у відповідності до Указу Президента від 3.12.1999 року № 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" підлягало реформуванню 441 підприємство. На початок 2002 року на їх базі було утворено 580 сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання. У результаті реорганізації в загальній кількості господарств області господарські товариства займають 55,8%, приватні підприємства – 28,2%, виробничі кооперативи – 9,6%, державні підприємства – 4,5%, інші – 1,9%. В 2002 році значних змін у розподілі не відбулось.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Реформування сільгосппідприємств орієнтоване на підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, при його проведенні досягається повніше врахування зацікавленості працюючих у примноженні землі і майна. Непрацездатні власники мають можливість підвищити рівень доходів за рахунок використання приватизованого майна і землі в режимі орендних відносин або за рахунок його продажу. В Харківській області власники торік отримали цих виплат на суму в 700 гривень кожен.
Відомо, що в Україні у сільській місцевості проживає більше половини населення, кількість зайнятих у сільському господарстві перевищує 4 мільйони чоловік, що свідчить про надлишок робочої сили. Робоча сила в сільськогосподарському виробництві при нинішньому рівні заробітної плати в більш ніж 10 разів дешевша еквівалентної їй за продуктивністю техніки, що змушує в нинішніх економічних умовах використовувати трудомісткі ручні технології. Навіть у такому сучасному господарстві, як АТ "Утківське", на відгодівельній фермі ВРХ гній видаляється вручну, бо застосування транспортера значно дорожче.
Індустріальні засоби інтенсифікації (мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин) в більшості випадків не окупаються. Тому перехід на технології ведення сільського господарства, що застосовуються у США, Канаді чи Західній Європі, недоцільний. На жаль…
У кризових умовах на передній план виходять такі фактори, як забезпечення зайнятості населення, самозабезпечення продуктами харчування, особиста ручна праця, мінімізація послуг і ресурсів, які потрібно купувати за живі гроші. Усе це разом узяте визначає вибір засобів виробництва, технологій, організаційних форм господарювання.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Утвердження в Конституції України права приватної власності створює реальні можливості переходу до приватного сектора в сільському господарстві. Передача землі і майна у власність селян завершує їх трансформацію в колектив власників. Очевидно, що колективні та інші недержавні аграрні підприємства все більше будуть базуватись на приватній власності, де права на земельні ділянки (паї) будуть поєднуватися з внутрішньогосподарськими земельно-орендними відносинами. Отже, створення в процесі реформування КСП приватно-орендних формувань і господарських товариств є об’єктивно доцільним і вигідним, як для селян, так і для суспільства в цілому. 
До основних переваг великих підприємств відносяться: збереження цілісності великих масивів земельних угідь, включаючи систему сівозмін; складність фізичного розподілу великих майнових об’єктів, обмеженої кількості технічних засобів виробництва; збереження функціонування меліоративних та ґрунтозахисних систем; забезпечення функціонування об’єктів соціальної сфери; потенційна можливість повернення накопичених КСП боргів, в тому числі по заробітній платі. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Економічну відповідальність по зобов’язаннях і боргах приватно-орендного підприємства несе засновник. Орендодавці відповідальності за результати роботи підприємства не несуть, вони не мають права втручатись у розпорядження і рішення його власника, що не виключає участі робітників у підвищенні ефективності виробництва.
По неосвоєній цілині торувало свій шлях сільгосппідприємство "Лиман", що розташоване в місті Вовчанську. Необхідність реформування колективного підприємства АПФ "Лиман" виникла через систематичну збитковість. У 1997 році члени підприємства приймають рішення про розпаювання землі і майна, що і було здійснено. Переважну частину землі і майна власники передали в оренду керівнику АПФ "Лиман" Станіславу Числову, який здійснив свою давню задумку, заснувавши приватно-орендне мале підприємство "Лиман-СІЧ". Господарювання на основі приватної власності вже в перший рік було прибутковим. 
Враховуючи життєву потребу забезпечення функціонування соціальної сфери сільських поселень, а також відсутність у бюджетах сільських рад коштів на ці цілі, їх утримання повинні взяти на себе солідарно новостворені приватні агроформування, частково мешканці територіальних громад. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Перетворення КСП в акціонерне товариство доцільне за умов необхідності залучення фінансових інвестицій для подальшого розвитку сільгосппідприємства, вільного використання власної частки майна учасниками без вилучення з обігу, неможливість натурального розподілу майна без порушення цілісності технологічного майнового комплексу. З метою залучення додаткових коштів статутний фонд акціонерного товариства емітентом встановлюється в розмірі фактичної потреби в коштах з розрахунку на вільний продаж частини акцій стороннім фізичним та юридичним особам. Негативною стороною участі в акціонерному товаристві є неможливість для учасників одержати при виході свій майновий пай натурою, а також потенційна можливість втратити земельний пай у випадку банкрутства підприємства.
Потрібно відзначити "мінуси" відкритих акціонерних товариств відносно можливостей викупу акцій з переходом управління до зовнішніх власників. Невиплата акціонерам дивідендів спонукає їх до продажу непрацюючого "папірця" будь-кому, хто згоден заплатити. Так, акціонерне підприємство "Степне" в Богодухівському районі в 2000 році змінило власників, така ж доля спіткала більшість цукрових заводів області.
В ряді випадків більш доцільним є створення товариств з обмеженою відповідальністю і командитних товариств, статутом яких передбачена при виході видача вкладу в натуральній формі. Командитні товариства створюються під авторитетного лідера, якому учасники довіряють управління належним майном і землею. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Закон "Про господарські товариства" не передбачає обов’язкову трудову участь у підприємстві, виплати на вкладений капітал тут розподіляються пропорційно частці в статутному фонді. Рішення на зборах засновників ТОВ приймаються простою більшістю голосів. В той же час рішення по стратегічних питаннях можуть бути прийняті тільки одноголосно. У товаристві з обмеженою відповідальністю в разі банкрутства земельні ділянки зберігаються, вони не можуть бути конфісковані в залік боргів юридичної особи.
Можна зробити висновок, що створення господарських товариств зберігає крупні комплекси, є відкритим для фінансування, гарантує майнові й земельні права учасників. 
Практичне господарювання показало недостатню міцність товариств з обмеженою відповідальністю, якщо вони формувались за принципом "хто хоче бути засновником" і включають сотні осіб. Інша річ, якщо засновники складають команду з 5-7 чоловік, мають контрольний пакет, орієнтовані на спільну ефективну роботу, як склалось, приміром, в СТОВ "Агрофірма ім. Шевченка" Вовчанського району. 
Особливої уваги заслуговують виробничі сільськогосподарські кооперативи, які свій час на Харківщині було названо "останнім притулком колгоспів". На сьогодні відношення до кооперативів дещо змінилося. 
У світовій практиці кооперування у виробництві сільськогосподарської продукції широкого поширення не отримало. На кооперативних засадах працювали в Україні міжгосподарські підприємства з відгодівлі худоби, виробництву кормів, продукції птахівництва й інші. Очевидно, що підприємства такого типу можуть перереєструватись в обслуговуючі кооперативи. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
У виробничих кооперативах основу складають члени, які зобов’язані приймати трудову участь, і тільки вони мають право ухвального голосу при управлінні кооперативом. Асоційовані члени кооперативу – це фізичні чи юридичні особи, котрі внесли пайовий внесок, користуються правом дорадчого голосу. Якщо член виробничого кооперативу перестає брати участь трудовій діяльності, то його членство може бути переоформлено в асоційоване. 
В кооперативах знову виник "привид" неподільного фонду, що формується за рахунок вступних внесків, а в процесі подальшої діяльності поповнюється відрахунками від прибутку. До неподільного фонду відноситься і створюваний резервний фонд. Особливість кооперативу та, що при виході з нього його члени не можуть претендувати на отримання частки неподільного фонду.
В Законі "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачено два способи взаємин кооперативу зі своїми членами щодо земельних ділянок. Члени кооперативу можуть передавати належні їм на правах приватної власності земельні ділянки як пайовий внесок у власність кооперативу з нарахуванням дивідендів. У той же час Законі наголошується: "За земельну ділянку, передану в користування, справляється відповідна плата згідно з договором у розмірах, визначених загальними зборами". Ці два положення не можуть бути застосовані одночасно.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Процедура виходу з кооперативу чітко регламентована. Як і в КСП, члени кооперативу мають право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Земельна ділянка в разі виходу члена кооперативу виділяється в натурі (на місцевості). Умови отримання, терміни встановлюються статутом кооперативу. В Законі (ст. 25) чітко регламентовано право власності членів кооперативів (фізичних осіб) – воно є спадковим. 
Розподіл прибутку в кооперативах законом передбачено у двох формах: кооперативні виплати і виплати від доходів на паї. Виплата доходів на паї здійснюється за результатами фінансового календарного року після всіх установлених законодавством виплат з прибутку до бюджетів, нарахування фондів. 
Виплата часток доходу на паї регламентована: до 20%, визначених до розподілу. На погляд багатьох спеціалістів, ця норма відноситься не до всієї вартості отриманого доходу, а тільки до тієї її частини, що може бути визначена як фонд споживання. 
Право прийняття управлінських рішень кооперативі мають його члени, які беруть трудову участь, асоційовані ж члени мають право дорадчого голосу. Це положення робить таку форму господарювання більш пристосованою в порівнянні з КСП. Нерівність у прийнятті управлінських рішень частково компенсована першочерговим правом асоційованих членів на отримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу, земельних ділянок разі ліквідації кооперативу (пункт 5 ст. 12).
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Створення кооперативів потребує погодження інтересів основних членів цих агроформувань. Для лідерів, якими переважно стають голови КСП, вигідними являється більшість статутних положень цього агроформування, а саме: обмежена кількість голосуючих одиниць, можливість запросити в якості асоційованих членів пенсіонерів з їхніми земельними і майновими паями, право статутного регулювання порядку використання доходу та розміру неподільного фонду, прийняття рішень простою більшістю голосів за умови присутності не менше половини складу. У той же час, прийнятий для кооперативів принцип голосування "один член кооперативу – один голос" без урахування розмірів індивідуальних пайових внесків не влаштовує керівників кооперативу. Для працездатних членів кооперативу важливим є право і обов’язок брати трудову участь, як таке, що гарантує зайнятість. Визначальним у виборі кооперативу для цієї групи є належне тільки їм право на прийняття управлінських рішень, а також право на отримання основної частини розподіленого прибутку.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Проведені дослідження свідчать, що потенційно прибутковими є всі форми існуючих аграрних підприємств. Аналіз групи найбільш ефективних підприємств Харківської області в 2001-2002 роках свідчить, що прибутково можуть працювати і працюють як державні, так і приватні підприємства, господарські товариства, виробничі кооперативи, фермерські господарства.
Завершуючи аналіз ефективності функціонування різних видів аграрних формувань, треба зазначити, що, за деякими підрахунками, вона залежить на 90% від наявності адаптованого ринкового механізму господарювання.

Що

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 7520
delete
Николай Сухомлин
Николай Сухомлин, Киев, свободный журналист "ХайВей" 

Теги

Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +6
Всего комментариев: 15, Всего рецензий: 9
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

10:27 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Завершуючи аналіз ефективності функціонування різних видів аграрних формувань, треба зазначити, що, за деякими підрахунками, вона залежить на 90% від наявності адаптованого ринкового механізму господарювання.

Убедительно.
Спасибо.
10:30 10/12/08
10:40 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Важлива і болюча тема. Достатньо багато переконуючих фактів та цифр. Видно, що автор здійснив великий обсяг роботи.
Дякую, Ліно!
11:20 10/12/08
11:35 10/12/08
Дякую, Анатолію.
11:44 10/12/08
12:01 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Оптимистично звучит, но такова ли реальная картина? Дабы дело процветало - необходим хозяин с трезвым умом и большим авторитетом. Таких не так и много в аграрной сфере больше любителей наживы (воров)...
Иногда все же встречаются. Поколесил по Харьковщине, Сумщине - знаю таких. Сердце неподдельно у них болит за землю, людей и то, что сейчас творится на селе.
12:10 10/12/08
12:12 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Весьма оптимистичный материал.
14:23 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Марія Солтис Кузнецовск
Оптимістично.
А як же розмови про те, що в Україні немає свого м'яса?
В Україні є своє м"ясо. Йдеться, швидше, про введення спрощеного оподаткування для ввезення іноземного товару. В нас дуже розумна Тимошенко. Вона заборонила ввозити секонд-хенд, проти відмінила податки на деякі іноземні товари.
14:59 10/12/08
19:13 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Материал написали очень убедительно - хочется верить... просто без оглядки...
20:25 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
А фото ваши? Очень понравились, да и статья хорошая, положительная. Спасибо.
Нашенские. Недавно проезжая Полтавщину, очень пожалел, что с собой не было фотоаппарата. Довольно интересное придорожное кафе - "Вдали от жены" smile
20:57 10/12/08
23:01 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Спасибо, Евгений best
23:48 10/12/08
10:31 03/09/09
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Спасибо!
11:30 03/09/09

Комментарии

Рекомендует этот материал
Почему? Убедительно
11:52 10/12/08
Спасибо.
12:01 10/12/08
Рекомендує цей матеріал
Чому? Отличный материал!
17:54 10/12/08
Рекомендует этот материал
12:21 10/12/08
Вельми вдячний.
12:26 10/12/08
Пётр Потапов Тегусигальпа
Рекомендує цей матеріал. Чому? Важно!
10:05 01/09/09
Пётр Потапов Тегусигальпа
best
10:18 03/09/09
Может, я что-то не так понимаю? Если информация где-то была уже напечатана, разве ей не место в 5-ом разделе? dknown
13:30 10/12/08
Анатолий, в 5-м разделе публикуется неавторская информация. А та, что взята со стороннего ресурса. Здесь работа авторская, моя, она просто уже опубликована в печатном ищдании.
13:33 10/12/08
Ну, а я считал, что в 5 раздел следует помещать любую информацию, которая взята со стороннего ресурса. И чего бы здесь не опубликовать ПРАВИЛА, где отметить не только этот момент, но и иные, например, такой, в каком разделе следует помещать информацию, если по содержанию она просится в один раздел, а по форме - в другой?
14:33 10/12/08
В принципе, Анатолий, большая часть прописана в разделе "О ХайВей". Что касается сторонних ресурсов, то к ним, понятное дело, 95% принадлежат Интернет-источники. Вряд ли кто-то будет специально заниматься набором текста с печатного СМИ.
14:56 10/12/08
Рекомендует этот материал.
10:31 03/09/09
Благодарю!
11:30 03/09/09
Благодарю.
20:03 10/12/08
Благодарю!
18:34 02/09/09

Live

2 мин. назад

Сергей Павлюченко комментирует материал Жартівлива пісенька

3 мин. назад

Сергей Павлюченко рекомендует материал Жартівлива пісенька

14 мин. назад

Петро Гоцуляк комментирует материал СКАЗКА О ЦАРЕ ИУДЕЕ

15 мин. назад

Петро Гоцуляк комментирует материал СКАЗКА О ЦАРЕ ИУДЕЕ

25 мин. назад

Петро Гоцуляк комментирует материал Жартівлива пісенька

27 мин. назад

Петро Гоцуляк комментирует материал Жартівлива пісенька

30 мин. назад

Петро Гоцуляк рекомендует материал Жартівлива пісенька

9 час. назад

Крысюк Жаболюбов комментирует материал Жартівлива пісенька

9 час. назад

Крысюк Жаболюбов комментирует материал СКАЗКА О ЦАРЕ ИУДЕЕ

10 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал СКАЗКА О ЦАРЕ ИУДЕЕ

10 час. назад

Родослав Корченюк публикует статью Жартівлива пісенька

11 час. назад

Вікторія Івченко публикует статью Два концерти Заслуженого артиста України Ігоря Завадського в київському Будинку актора 22-23 травня 2018р.: ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ АКОРДЕОНА

12 час. назад

Крысюк Жаболюбов комментирует материал Що з нами не так? По слідам "Крадійки книжок"

12 час. назад

Сергей Кувалда комментирует материал Що з нами не так? По слідам "Крадійки книжок"

12 час. назад

Сергей Кувалда комментирует материал Що з нами не так? По слідам "Крадійки книжок"

13 час. назад

Литвиненко Анатолий комментирует материал Що з нами не так? По слідам "Крадійки книжок"

13 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал Що з нами не так? По слідам "Крадійки книжок"

14 час. назад

Khomiaklit комментирует материал Урок моралі від єврокомісара

14 час. назад

Наша Версия публикует новость Юристы Дмитрия Тюрина подали иск к ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации

15 час. назад

Жиго публикует статью Мандри

16 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко

16 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко