О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Экономика  9 декабря 2008 19:12:43

Що "виросло" на руїнах колгоспів?

Микола СУХОМЛИН, Харківська область
Надруковано в газеті "Сільський час" (Київ)


Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Створення ринкової економіки засноване на докорінних змінах відносин власності і господарського механізму, що в сільському господарстві здійснено шляхом реформування господарської системи колгоспів і радгоспів, а потім і КСП у структури ринкової орієнтації – господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, приватно-орендні підприємства, фермерські (селянські) господарства. 

Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Переробні та обслуговуючі підприємства реформувались в акціонерні товариства відкритого типу зі збереженням контрольного пакета акцій у постачальників сировини, споживачів послуг. Співвласниками цих підприємств разом з їхніми трудовими колективами стали сільгосптоваровиробники (фізичні особи), які обміняли свої особисті майнові сертифікати на акції. Частина ж переробних підприємств трансформувалась у ВАТ (відкриті акціонерні товариства) по системі оренди з викупом, що призвело до фактичного вилучення з числа власників постачальників сировини і до банкрутства деяких переробних підприємств, наприклад, Роганського м’ясопереробного заводу. 
В Харківській області у відповідності до Указу Президента від 3.12.1999 року № 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" підлягало реформуванню 441 підприємство. На початок 2002 року на їх базі було утворено 580 сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання. У результаті реорганізації в загальній кількості господарств області господарські товариства займають 55,8%, приватні підприємства – 28,2%, виробничі кооперативи – 9,6%, державні підприємства – 4,5%, інші – 1,9%. В 2002 році значних змін у розподілі не відбулось.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Реформування сільгосппідприємств орієнтоване на підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, при його проведенні досягається повніше врахування зацікавленості працюючих у примноженні землі і майна. Непрацездатні власники мають можливість підвищити рівень доходів за рахунок використання приватизованого майна і землі в режимі орендних відносин або за рахунок його продажу. В Харківській області власники торік отримали цих виплат на суму в 700 гривень кожен.
Відомо, що в Україні у сільській місцевості проживає більше половини населення, кількість зайнятих у сільському господарстві перевищує 4 мільйони чоловік, що свідчить про надлишок робочої сили. Робоча сила в сільськогосподарському виробництві при нинішньому рівні заробітної плати в більш ніж 10 разів дешевша еквівалентної їй за продуктивністю техніки, що змушує в нинішніх економічних умовах використовувати трудомісткі ручні технології. Навіть у такому сучасному господарстві, як АТ "Утківське", на відгодівельній фермі ВРХ гній видаляється вручну, бо застосування транспортера значно дорожче.
Індустріальні засоби інтенсифікації (мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин) в більшості випадків не окупаються. Тому перехід на технології ведення сільського господарства, що застосовуються у США, Канаді чи Західній Європі, недоцільний. На жаль…
У кризових умовах на передній план виходять такі фактори, як забезпечення зайнятості населення, самозабезпечення продуктами харчування, особиста ручна праця, мінімізація послуг і ресурсів, які потрібно купувати за живі гроші. Усе це разом узяте визначає вибір засобів виробництва, технологій, організаційних форм господарювання.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Утвердження в Конституції України права приватної власності створює реальні можливості переходу до приватного сектора в сільському господарстві. Передача землі і майна у власність селян завершує їх трансформацію в колектив власників. Очевидно, що колективні та інші недержавні аграрні підприємства все більше будуть базуватись на приватній власності, де права на земельні ділянки (паї) будуть поєднуватися з внутрішньогосподарськими земельно-орендними відносинами. Отже, створення в процесі реформування КСП приватно-орендних формувань і господарських товариств є об’єктивно доцільним і вигідним, як для селян, так і для суспільства в цілому. 
До основних переваг великих підприємств відносяться: збереження цілісності великих масивів земельних угідь, включаючи систему сівозмін; складність фізичного розподілу великих майнових об’єктів, обмеженої кількості технічних засобів виробництва; збереження функціонування меліоративних та ґрунтозахисних систем; забезпечення функціонування об’єктів соціальної сфери; потенційна можливість повернення накопичених КСП боргів, в тому числі по заробітній платі. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Економічну відповідальність по зобов’язаннях і боргах приватно-орендного підприємства несе засновник. Орендодавці відповідальності за результати роботи підприємства не несуть, вони не мають права втручатись у розпорядження і рішення його власника, що не виключає участі робітників у підвищенні ефективності виробництва.
По неосвоєній цілині торувало свій шлях сільгосппідприємство "Лиман", що розташоване в місті Вовчанську. Необхідність реформування колективного підприємства АПФ "Лиман" виникла через систематичну збитковість. У 1997 році члени підприємства приймають рішення про розпаювання землі і майна, що і було здійснено. Переважну частину землі і майна власники передали в оренду керівнику АПФ "Лиман" Станіславу Числову, який здійснив свою давню задумку, заснувавши приватно-орендне мале підприємство "Лиман-СІЧ". Господарювання на основі приватної власності вже в перший рік було прибутковим. 
Враховуючи життєву потребу забезпечення функціонування соціальної сфери сільських поселень, а також відсутність у бюджетах сільських рад коштів на ці цілі, їх утримання повинні взяти на себе солідарно новостворені приватні агроформування, частково мешканці територіальних громад. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Перетворення КСП в акціонерне товариство доцільне за умов необхідності залучення фінансових інвестицій для подальшого розвитку сільгосппідприємства, вільного використання власної частки майна учасниками без вилучення з обігу, неможливість натурального розподілу майна без порушення цілісності технологічного майнового комплексу. З метою залучення додаткових коштів статутний фонд акціонерного товариства емітентом встановлюється в розмірі фактичної потреби в коштах з розрахунку на вільний продаж частини акцій стороннім фізичним та юридичним особам. Негативною стороною участі в акціонерному товаристві є неможливість для учасників одержати при виході свій майновий пай натурою, а також потенційна можливість втратити земельний пай у випадку банкрутства підприємства.
Потрібно відзначити "мінуси" відкритих акціонерних товариств відносно можливостей викупу акцій з переходом управління до зовнішніх власників. Невиплата акціонерам дивідендів спонукає їх до продажу непрацюючого "папірця" будь-кому, хто згоден заплатити. Так, акціонерне підприємство "Степне" в Богодухівському районі в 2000 році змінило власників, така ж доля спіткала більшість цукрових заводів області.
В ряді випадків більш доцільним є створення товариств з обмеженою відповідальністю і командитних товариств, статутом яких передбачена при виході видача вкладу в натуральній формі. Командитні товариства створюються під авторитетного лідера, якому учасники довіряють управління належним майном і землею. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Закон "Про господарські товариства" не передбачає обов’язкову трудову участь у підприємстві, виплати на вкладений капітал тут розподіляються пропорційно частці в статутному фонді. Рішення на зборах засновників ТОВ приймаються простою більшістю голосів. В той же час рішення по стратегічних питаннях можуть бути прийняті тільки одноголосно. У товаристві з обмеженою відповідальністю в разі банкрутства земельні ділянки зберігаються, вони не можуть бути конфісковані в залік боргів юридичної особи.
Можна зробити висновок, що створення господарських товариств зберігає крупні комплекси, є відкритим для фінансування, гарантує майнові й земельні права учасників. 
Практичне господарювання показало недостатню міцність товариств з обмеженою відповідальністю, якщо вони формувались за принципом "хто хоче бути засновником" і включають сотні осіб. Інша річ, якщо засновники складають команду з 5-7 чоловік, мають контрольний пакет, орієнтовані на спільну ефективну роботу, як склалось, приміром, в СТОВ "Агрофірма ім. Шевченка" Вовчанського району. 
Особливої уваги заслуговують виробничі сільськогосподарські кооперативи, які свій час на Харківщині було названо "останнім притулком колгоспів". На сьогодні відношення до кооперативів дещо змінилося. 
У світовій практиці кооперування у виробництві сільськогосподарської продукції широкого поширення не отримало. На кооперативних засадах працювали в Україні міжгосподарські підприємства з відгодівлі худоби, виробництву кормів, продукції птахівництва й інші. Очевидно, що підприємства такого типу можуть перереєструватись в обслуговуючі кооперативи. 
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
У виробничих кооперативах основу складають члени, які зобов’язані приймати трудову участь, і тільки вони мають право ухвального голосу при управлінні кооперативом. Асоційовані члени кооперативу – це фізичні чи юридичні особи, котрі внесли пайовий внесок, користуються правом дорадчого голосу. Якщо член виробничого кооперативу перестає брати участь трудовій діяльності, то його членство може бути переоформлено в асоційоване. 
В кооперативах знову виник "привид" неподільного фонду, що формується за рахунок вступних внесків, а в процесі подальшої діяльності поповнюється відрахунками від прибутку. До неподільного фонду відноситься і створюваний резервний фонд. Особливість кооперативу та, що при виході з нього його члени не можуть претендувати на отримання частки неподільного фонду.
В Законі "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачено два способи взаємин кооперативу зі своїми членами щодо земельних ділянок. Члени кооперативу можуть передавати належні їм на правах приватної власності земельні ділянки як пайовий внесок у власність кооперативу з нарахуванням дивідендів. У той же час Законі наголошується: "За земельну ділянку, передану в користування, справляється відповідна плата згідно з договором у розмірах, визначених загальними зборами". Ці два положення не можуть бути застосовані одночасно.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Процедура виходу з кооперативу чітко регламентована. Як і в КСП, члени кооперативу мають право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Земельна ділянка в разі виходу члена кооперативу виділяється в натурі (на місцевості). Умови отримання, терміни встановлюються статутом кооперативу. В Законі (ст. 25) чітко регламентовано право власності членів кооперативів (фізичних осіб) – воно є спадковим. 
Розподіл прибутку в кооперативах законом передбачено у двох формах: кооперативні виплати і виплати від доходів на паї. Виплата доходів на паї здійснюється за результатами фінансового календарного року після всіх установлених законодавством виплат з прибутку до бюджетів, нарахування фондів. 
Виплата часток доходу на паї регламентована: до 20%, визначених до розподілу. На погляд багатьох спеціалістів, ця норма відноситься не до всієї вартості отриманого доходу, а тільки до тієї її частини, що може бути визначена як фонд споживання. 
Право прийняття управлінських рішень кооперативі мають його члени, які беруть трудову участь, асоційовані ж члени мають право дорадчого голосу. Це положення робить таку форму господарювання більш пристосованою в порівнянні з КСП. Нерівність у прийнятті управлінських рішень частково компенсована першочерговим правом асоційованих членів на отримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу, земельних ділянок разі ліквідації кооперативу (пункт 5 ст. 12).
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Створення кооперативів потребує погодження інтересів основних членів цих агроформувань. Для лідерів, якими переважно стають голови КСП, вигідними являється більшість статутних положень цього агроформування, а саме: обмежена кількість голосуючих одиниць, можливість запросити в якості асоційованих членів пенсіонерів з їхніми земельними і майновими паями, право статутного регулювання порядку використання доходу та розміру неподільного фонду, прийняття рішень простою більшістю голосів за умови присутності не менше половини складу. У той же час, прийнятий для кооперативів принцип голосування "один член кооперативу – один голос" без урахування розмірів індивідуальних пайових внесків не влаштовує керівників кооперативу. Для працездатних членів кооперативу важливим є право і обов’язок брати трудову участь, як таке, що гарантує зайнятість. Визначальним у виборі кооперативу для цієї групи є належне тільки їм право на прийняття управлінських рішень, а також право на отримання основної частини розподіленого прибутку.
Що "виросло" на руїнах колгоспів?
Проведені дослідження свідчать, що потенційно прибутковими є всі форми існуючих аграрних підприємств. Аналіз групи найбільш ефективних підприємств Харківської області в 2001-2002 роках свідчить, що прибутково можуть працювати і працюють як державні, так і приватні підприємства, господарські товариства, виробничі кооперативи, фермерські господарства.
Завершуючи аналіз ефективності функціонування різних видів аграрних формувань, треба зазначити, що, за деякими підрахунками, вона залежить на 90% від наявності адаптованого ринкового механізму господарювання.

Що

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 7618
delete
Николай Сухомлин
Николай Сухомлин, Киев, свободный журналист "ХайВей" 

Теги

Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +6
Всего комментариев: 15, Всего рецензий: 9
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

10:27 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Завершуючи аналіз ефективності функціонування різних видів аграрних формувань, треба зазначити, що, за деякими підрахунками, вона залежить на 90% від наявності адаптованого ринкового механізму господарювання.

Убедительно.
Спасибо.
10:30 10/12/08
10:40 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Важлива і болюча тема. Достатньо багато переконуючих фактів та цифр. Видно, що автор здійснив великий обсяг роботи.
Дякую, Ліно!
11:20 10/12/08
11:35 10/12/08
Дякую, Анатолію.
11:44 10/12/08
12:01 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Оптимистично звучит, но такова ли реальная картина? Дабы дело процветало - необходим хозяин с трезвым умом и большим авторитетом. Таких не так и много в аграрной сфере больше любителей наживы (воров)...
Иногда все же встречаются. Поколесил по Харьковщине, Сумщине - знаю таких. Сердце неподдельно у них болит за землю, людей и то, что сейчас творится на селе.
12:10 10/12/08
12:12 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Весьма оптимистичный материал.
14:23 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Марія Солтис Кузнецовск
Оптимістично.
А як же розмови про те, що в Україні немає свого м'яса?
В Україні є своє м"ясо. Йдеться, швидше, про введення спрощеного оподаткування для ввезення іноземного товару. В нас дуже розумна Тимошенко. Вона заборонила ввозити секонд-хенд, проти відмінила податки на деякі іноземні товари.
14:59 10/12/08
19:13 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Материал написали очень убедительно - хочется верить... просто без оглядки...
20:25 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
А фото ваши? Очень понравились, да и статья хорошая, положительная. Спасибо.
Нашенские. Недавно проезжая Полтавщину, очень пожалел, что с собой не было фотоаппарата. Довольно интересное придорожное кафе - "Вдали от жены" smile
20:57 10/12/08
23:01 10/12/08
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Спасибо, Евгений best
23:48 10/12/08
10:31 03/09/09
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Спасибо!
11:30 03/09/09

Комментарии

Рекомендует этот материал
Почему? Убедительно
11:52 10/12/08
Спасибо.
12:01 10/12/08
Рекомендує цей матеріал
Чому? Отличный материал!
17:54 10/12/08
Рекомендует этот материал
12:21 10/12/08
Вельми вдячний.
12:26 10/12/08
Пётр Потапов Тегусигальпа
Рекомендує цей матеріал. Чому? Важно!
10:05 01/09/09
Пётр Потапов Тегусигальпа
best
10:18 03/09/09
Может, я что-то не так понимаю? Если информация где-то была уже напечатана, разве ей не место в 5-ом разделе? dknown
13:30 10/12/08
Анатолий, в 5-м разделе публикуется неавторская информация. А та, что взята со стороннего ресурса. Здесь работа авторская, моя, она просто уже опубликована в печатном ищдании.
13:33 10/12/08
Ну, а я считал, что в 5 раздел следует помещать любую информацию, которая взята со стороннего ресурса. И чего бы здесь не опубликовать ПРАВИЛА, где отметить не только этот момент, но и иные, например, такой, в каком разделе следует помещать информацию, если по содержанию она просится в один раздел, а по форме - в другой?
14:33 10/12/08
В принципе, Анатолий, большая часть прописана в разделе "О ХайВей". Что касается сторонних ресурсов, то к ним, понятное дело, 95% принадлежат Интернет-источники. Вряд ли кто-то будет специально заниматься набором текста с печатного СМИ.
14:56 10/12/08
Рекомендует этот материал.
10:31 03/09/09
Благодарю!
11:30 03/09/09
Благодарю.
20:03 10/12/08
Благодарю!
18:34 02/09/09

Live

5 час. назад

Фима Адамович комментирует материал Глядишь-Король и гол,и бос...

5 час. назад

Фима Адамович комментирует материал Украина на приёме у психолога

5 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал Глядишь-Король и гол,и бос...

5 час. назад

Вікторія Івченко публикует статью Чорнобиль – точка відліку

5 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал Украина на приёме у психолога

6 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Глядишь-Король и гол,и бос...

6 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Украина на приёме у психолога

6 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Украина на приёме у психолога

6 час. назад

Алекс Скиталец рекомендует материал Глядишь-Король и гол,и бос...

8 час. назад

Алекс Скиталец рекомендует материал Украина на приёме у психолога

16 час. назад

Наша Версия публикует статью Віктор Доротенко зумів не злитися з тінню, він проніс через своє життя гордість і честь степняка – Олег Володарський

19 час. назад

sdv публикует статью Хроніка окупації. Футбольний матч в Луганську під прицілом снайпера

22 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал Украина на приёме у психолога

22 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал рассказ из жизни "Последний разговор с Олей в Храме"